« Revista ASLRQ
 
„Trăiască frumoasa și cumintea limbă română!”

 

    Am optat spre acesttitlu, fiindcă evidențiază o remarcabilă ipostază a personalității unuia dintre cei mai străluciți scriitori români, I. L. Caragiale, și anume respectul sacru, pentru limba română, cultivat din fragedă copilărie, încă din școala primară de Domnul Basile Drăgoșescu, dascălul cu multă „știință de carte și talent la predare”, a cărui nuielușă restabilea ortografia, punctuația și ordinea gramaticală în compozițiile elevilor. Basile Drăgoșescu a rămas pentru totdeauna dascălul său de suflet, pentru că știința limbii învățate de la acesta i-a fost călăuză în toată viața de om al literelor. Fostul școlar îi va aduce, peste ani, un pios omagiu cu o nostalgică și profundă gratitudine: „Să-i dea Dumnezeu odihnă bună bravului nostru dascăl, neuitatului meu Domnul Basile Drăgoșescu! În trei ani m-a învățat, cu litere străbune, româneasca toată câtă o știu până în ziua de azi, că mai mult, după el, nici n-am avut unde-nvăța”. Caragiale subliniazărespectul acestuia pentru limba română și exigența privind „sfintele analize gramaticale și logice”, evitarea confuziei dintre părțile de vorbire, aplicarea întocmai a regulilor de ortografie și de punctuație: „Să fi poftit să scrii la dictando, indiferent numai și nu mai, sau să-l fi confundat pe și conjuncția cu și adverbul!...(s.a.) or (sic! n.n.) să nu fi pus virgulele și celelalte semne la locul cuvenit!...”, greșeli al căror îndreptar(s.n.) era „ o nuielușe, care ardea ca focul…”, încheindu-și pledoaria pentru cultivarea limbii române oriunde printr-o invocație a „nuielușei” fostului său dascăl „în pragul unei redacțiuni de revistă literară, enciclopedică, critică (sic!n.n.), șcl…” (Peste 50 de ani). În această privință, era de notorietate faptul că, în calitate de editor sau, cu deosebire, de corector, nu ierta „numeroasele greșeli de tipar”, fiind „cicălitor cu elevii pe care îi făcuse «magazie de palme și înjurături»” (Șerban Cioculescu), ocărându-i pentru fiecare scăpare, inclusiv de semne diacritice, limbajul folosit fiind demn de temperamentalul său fel de a fi: „…la ce te-a adus aici să-ți bați joc de arta lui Gutenberg, fir-ai al dracului cu tot neamul tău!” (G. Călinescu). În acest sens, nu pierde niciodată prilejul de a ironiza „școlile moderne unde nu se mai pierde vremea cu așa învățături inutile”, cum ar fi problemele de gramatică, pe care el le-a învățat cu multă bătaie de cap și…de altceva.
    În redacția ziarului „Timpul”, „cestiunile de gramatică erau…discutate în toată liniștea” de Mihai Eminescu, Ioan Slavici și I.L. Caragiale, acesta „fiind deasupra” celorlalți, deoarece „avea mult simțământ de limbă și cunoștea mai bine…limba așa-numită viuă, care era vorbită în toate zilele”, cei trei propunându-și un manual de limba română, diferit de cele existente care nu se potriveau cu principiile fiecăruia și ale tuturor la un loc. În timp ce Eminescu susținea că „bine românește e numai ceea ce se potrivește cu cronicarii și cu cărțile bisericești” de la care își trage seva literatura contemporană, Slavici era de părere că limba oamenilor din popor, mai ales din mediul rural unde o învățase în copilărie, este cea mai potrivită, pentru că „bine românește e așa cum pretutindeni vorbesc românii”. Caragiale, în schimb, pleda pentru limba ce-o vorbesc „cei ce trăiesc azi”, deoarece toate scrierile contemporane li se adresează și trebuie să fie create „cum vorbesc ei”. În proiectatul manual de gramatică, „Eminescu a luat asupra sa etimologia, Caragiale s-a pornit să stabilească sintaxa”, iar Slavici va avea grijă de „alegerea, întrebuințarea și așezarea vorbelor potrivit cu firea limbii românești” (Ioan Slavici).
    Caragiale și-a pus întotdeauna în practică principiile sale în această direcție, considerând „claritatea și precizia mai presus de toate”, sfătuindu-și copiii că „trebuie să vorbești pe limba timpului, dacă vrei să fii înțeles”, în așa fel încât „să te priceapă și o babă ramolită”. Mai mult, era conștient că este unul care cunoaște și aplică foarte bine regulile gramaticale și se mândrea cu acest lucru, declarând fără înconjur și fără falsă modestie că „nu o stăpânesc mulți ca mine”, convins de faptul că „ limba noastră e una dintre cele mai grele și sunt puțini acei care o cunosc cu adevărat” (Ecaterina Logadi). Ca scriitor, avea convingerea că sintaxa frazei, vocabularul și punctuația sunt esențiale pentru cineva cu „un perfect simț de onorabilitate literară” și, de aceea, le acordă o atenție ieșită din comun, pentru că, dincolo de rolul lor în înțelegerea conținutului de către cititor, este vorba și despre „prestigiul de atelier” al autorului: „Ce să mai vorbesc de melodia frazei, de ferecătură, de ritmul vorbelor…Iaca, numai interpuncția (punctuația, n.n.)… Câți nu înțeleg că interpuncția e gesticularea gândirii…Nu se poate artă fără migăleală…”. Destăinuindu-și în felul acesta concepțiile privind necesitatea respectării normelor gramaticale, mai în glumă, mai în serios, îi cerea lui Octavian Goga, pe care îl vizita în timpul detenției acestuia la închisoarea din Seghedin: „Să-mi ziceți Moș Virgulă!” (Octavian Goga). Oricâte porecle sau pseudonime va fi folosit Caragiale, aceasta ni se pare, nu numai hâtră, dar și semnificativă, definitorie pentru preocuparea sa în domeniul cultivării limbii române. Altă dată scria, dezamăgit, că „sărmana limbă românească”, dintr-o „plantă cultivată”, cum este necesar să fie tratată de cei ce o vorbesc, „a ajuns o buruiană sălbatică” bătută de „vânturi” din toate părțile, când dinspre Franța, când dinspre Germania, și că sunt mulți cei care nu au respect pentru limba strămoșilor noștri, nu numai în conversația de toate zilele, ci, cu atât mai de condamnat, și în scris.El nu uită faptul că unitatea de limbă a poporului se află la baza stabilității naționale, iar respectarea „graiului viu” și a „gustului poporului” este o datorie de onoare a scriitorului și a oricărui om de cultură animați de patriotism adevărat: „Așa cum în dezvoltarea limbii noastre numai prin întoarcerea la graiul viu al poporului am putea să ajungem la stabilitate și la unitate, și în dezvoltarea noastră culturală vom ajunge la statornicie și la unitate numai dacă vom ținea în toate lucrările noastre seamă de gustul poporului, de felul lui de a vedea și de a simți, de firea lui, care e pretutindenea aceeași” (Vorba de acasă). Într-un alt context, un alt reprezentant de seamă al epocii marilor clasici, de pe poziția de dascăl și de autor de manuale didactice, Ion Creangă afirma că datoria fiecărui român este „de a învăța și de a păstra cu cea mai mare sfințenie limba națională, de care se leagă tot trecutul unui popor – cu datinile străbune - jocurile și cimiliturile - proverbele - legendele și cântecele populare cele pline de dulceață”, deoarece, alături de țară și religie, limba reprezintă tot ceea ce are poporul român mai scump și, dacă le pierde, piere și neamul românesc. În aceeași ordine de idei, nu mai este de mirare că și Caragiale afirmă că limba română, dacă ar fi „îngrijită”, ar da „flori frumoase” și „sănătos rod”, exprimându-și convingerea că aceasta va dăinui, căci „are rădăcini adânci” unde își ascunde „puterea de viață” (Peste 50 de ani).
    Cu alt prilej, deplângea agramatismul unor confrați, încălcarea celor mai elementare reguli de exprimare, ceea ce demonstrează o gândire săracă, lipsă de idei. Atenția (mai ales ironia) lui Moș Virgulă se îndreaptă și asupra articolelor, deficitare din punct de vedere lexical, gramatical și ortografic,ale confraților săi din jurnalistică, pe care îi sancționează amical în scurte notițe redactate după regulile gramaticale ale acestora. Astfel, ținta ironiei sale devine lipsa acordului dintre predicat și subiect într-o notă prin care se anunța apariția unui nou ziar : „…la viitorul organ va colabora penelecele mai bine reputate”, dezacord pe care scriitorul îl semnalează folosindu-l, la rândul său, inclusiv pleonasmul: „Din parte-ne putem adăoga că, în cazul când aceste pene va fi în adevăr bine reputate și când redactorii va avea stăruință, este multe probabilități ca „Scandalul”(denumirea ziarului, n.n.) să fie mai bun decât toate ziarele umoristice câte a fostără pân-acum. În tot cazul, va fi niște scandaluri gramaticale cum nu mai este altele (s.n.)” (Scandal). Maestru neîntrecut al limbii române literare, lui Caragiale nu-i putea scăpa mania latinizantă a unor contemporani și limbajul agramat și ridicol al multor publiciști din vremea sa, chiar al unuia dintre profesorii săi, Sachellarie, care, după Șerban Cioculescu, „ar fi avut câte ceva din trăsăturile fixate…în pedagogul său «absolut», Mariu Chicoș Rostogan; în orice caz, era râsul elevilor și îndeosebi al neastâmpăratului Iancu” (Viața lui .L. Caragiale), iar, după Ion Roman, pentru crearea personajului „a pornit de la un model real, un anume învățător, V. Gr. Borgovan” (Umor și gramatică).
    Că limba română nu are nici un secret pentru Caragiale este neîndoielnic, la fel cum de cert este faptul că el nu pierdea nicio ocazie fără a folosi polisemantismul, calamburul, jocul de cuvinte sau  diversele forme rebusistice, alături de care erorile semantice își au locul bine stabilit, limbajul personajelor abundând în confuzii paronimice, etimologii populare, anacoluturi, tautologii, cacofonii, procedee utilizate pentru realizarea comicului de limbaj. Acest lucru a fost remarcat de Garabet Ibrăileanu care constată că,  pornind de la „perfecta lui cunoaștere a limbajului de mahala”, Caragiale „avea în grad înalt simțul limbii și al posibilităților ei.” Datorită acestui lucru, „pe baza analogiei și a ceea ce numesc lingviștii etimologie populară, el putea să spună fără greș cum ar schimonosi mahalagiul de cutare grad cutare cuvânt” (Garabet Ibrăileanu) și, adăugăm noi, știa sigur cum se produc confuziile paronimice, mai ales în momentul când se petrecea un proces alert de îmbogățire și de modernizare a lexicului românesc prin împrumuturi din latina savantă, din limbile romanice, cu deosebire din limba franceză, și chiar din cele anglo-saxone. Iscusința cu care a gândit limbajul personajelor sale dovedește că „un condei mai stăpânit n-a existat vreodată”, că a fost un scriitor pentru care limba română n-a avut ascunzișuri sau dificultăți insurmontabile, deoarece „cântărea de o sută de ori cuvântul pe care-l cobora pe hârtie într-o caligrafie perfectă, pe care cetea cu o dicțiune fără greș, pentru a-l distruge la cea mai slabă îndoială despre adevărul corespondenței lui cu ideea sa ori cu armonia operei” (Nicolae Iorga).
    Caragiale este un foarte bun cunoscător, nu numai al limbii române literare, ci și al graiurilor românești, devenind, de-a lungul anilor, capabil să vorbească și să scrie în oricare dintre ele. Acest lucru a fost posibil datorită unui spirit de observație lingvistic neîntrecut și cultivat încă din copilărie, concretizat prin „precizia și subtilitatea cu care înregistrează faptele lingvistice cele mai mărunte și mai variate, aparținând tuturor graiurilor românești și tuturor laturilor limbii (fonetică, gramatică, vocabular)”, realizând acest lucru „prin contactul cu contemporanii săi”, deoarece „pe compatrioții săi munteni i-a putut urmări necontenit, fiindcă trăia în mijlocul lor”, iar „pe moldoveni a avut prilejul să-i cunoască o bucată de vreme la fața locului” pe când era revizor școlar în două județe din Moldova. Cât privește graiul ardelean, deși „a făcut scurte vizite”, acestea i-au oferit oportunitatea „să-și facă o imagine generală despre aspectul graiului respectiv”, reușind, totuși, „să dea o imagine atât de fidelă a vorbirii ardelenești” (Șerban Cioculescu). Calitatea de excelent cunoscător al gramaticii, al limbii române în general, este evidentă și în articolele scrise de jurnalistul Caragiale care, „niciodată prolix, echilibrându-și articolele în desfășurarea argumentației, cu un deosebit simț al proporției…își alege cuvintele proprii ca un adevărat filolog și își compune fraze ca un gramatician expert în sintaxă” (Iorgu Iordan). Însuși scriitorul recunoștea că „e foarte greu…să scrii românește; nu doar pentru limba românească, fiindcă și în limba noastră se poate spune frumos orice adevăr; ci pentru lumea românească”, mai ales atunci când și numai „ pentru cine are conștiință de câtă răspundere își ia un om când se presentă, altfel decât numai ca amator” (Note critice).
    Aceste scrupule sunt posibile numai la un scriitor cunoscător excelent al limbii române pentru care gramatica nu mai are niciun secret, editor obsedat de perfecțiune în tipărirea cărților și a jurnalelor și fără nicio reținere în „a urechea” vreun ucenic pentru greșelile de (ne)utilizare a semnelor diacritice, ca să nu mai vorbim de ortografie și de punctuație,urmărind același principiu în întreaga sa carieră și exprimat în cuvinte simple, dar cu o conotație majoră: „Interesul nostru este să scriem ca să fim înțeleși”, precept repetat permanent copiilor săi spre luare-aminte (Ecaterina Logadi), astfel încât „spiritul limbii române trăiește și se manifestă genial în literatura” lui I. L. Caragiale (Mircea Tomuș).                      Cuvintele sale elogioase la adresa limbii române devin simbolul sentimentului înălțător al iubiriide țară și de neam ale unui făuritor de limbă, considerat de Șerban Cioculescu drept unul căruia, dacă „nu-i este dat să moară cu arma în mână într-un război de apărare a țării”, ca oricărui scriitor cu dragoste de patrie, „îi rămâne pana ca arma cea mai ascuțită, ca să contribuie la ridicarea nivelului cultural și moral al țării lui, la progresul ei, dar și ca o unealtă de apărare a limbii împotriva batjocoritorilor ei și de înfrumusețare a ei, prin noi forme de expresie, noi cadențe ritmice și sintactice”.
    Așadar, în opera lui Caragiale se manifestă, ca la puțini alți scriitori români, spiritul limbii române cu adevărata ei valoare de „scumpă Carte-de-boierie a unui neam călit de focul atâtor încercări de pierzanie” (Scrisori și acte) căreia îi aduce un elogiu demn de un adevărat patriot:
Trăiască frumoasa și cumintea limbă română!
NICOLAE DINA

 

Sursa: Nicolae Dina, mai 2019