« Revista ASLRQ
 
Constantin Cubleșan

Istoria politică a literaturii române postbelice - Petre Anghel

 
    După două decenii și mai bine de la despărțirea revoluționară de regimul totalitar comunist, se simte nevoia unor priviri retrospective asupra împlinirilor și eșecurilor acestei perioade, comparativ, evident, cu trecutul istoric din care s-a ieșit, dar și cu realitatea diurnă a țărilor, a evoluției sociale din țările vecine, îngemănate oarecum datorită unui parcurs istoric obligat comun după cel de al doilea război mondial. Un atare bilanț se impunea (se impune) și în privința fenomenului cultural, literar în speță. Iar asemenea exegeze au și apărut, fie cuprinzând istoria literaturii române de la începuturi până la zi (N. Manolescu, Ion Rotaru, D. Micu), fie concentrată exegeza strict asupra perioadei postbelice (Alex. Ștefănescu, Marian Popa), fie urmărindu-se tematic un fir pe care a evoluat literatura română dintr-un început încoace (avem astfel o istorie secretă, datorată lui Cornel Ungureanu, o alta, carcerală, oferită de Mircea Anghelescu, una mai picantă privind prezența tematică a narcoticelor în literatura noastră, realizată de Andrei Oișteanu ș.a.), lipsind însă una orientată tranșant asupra angajamentelor ei politice de-a lungul acestei ultime jumătăți de veac douăzeci și începutul celui de al douăzeci și unulea. Iată însă că o asemenea realizare se împlinește acum într-un amplu studiu conceput de Petre Anghel, Istoria politică a literaturii române postbelice (Editura RAO, București, 2014, Colecția Rao-Class). E o întreprindere ambițioasă, condusă din perspectiva analizei sociologice („literatura română nu a fost studiată din punct de vedere sociologic”) bine documentată și temeinică în demersul ei descriptiv-analitic, excelând în înfățișarea relațiilor „dintre puterea politică și creatorii de literatură”, a relației dintre literatură și societate, literatura reprezentând „viața” iar „« viața » este, în mare măsură, o realitate socială, cu toate că atât lumea naturală, cât și lumea interioară, subiectivă a individului au format și ele obiectul unor «imitații» literare”.

    Întregul demers poartă cu evidență pecetea personalității scriitoricești (artistice) a lui Petre Anghel, care este un prozator important (autor al câtorva romane bine primite la vremea lor – Fratele nostru Emanuel a fost distins cu Premiul Asociației Scriitorilor din București), un teoretician literar reputat (a publicat volume de articole consacrate stilisticii și teoriei literare, fiind profesor emerit al Universității din București), poet, dar și doctor în teologie, în sociologie, conducător de doctorate în domeniul Științelor Comunicării. Așa se face că o primă parte a acestui tratat, să zicem, introductivă, abordează relația Literatură și politică, dintr-o perspectivă teoretică, centrată însă cu totul pe ideea că „o operă de artă nu este izolată și pentru a o «recunoaște», este nevoie de o cercetare de ansamblu a cauzelor și motivelor de care depinde și care o explică”, întrucât scriitorul „trăiește într-un timp anume, societatea din jurul lui funcționează după reguli sau cutume care nu sunt eterne și nici general valabile, contemporan cu el sunt mai mulți creatori, formați la școli diferit. Apoi, opera lui având o destinație, autorul va fi cu gândul la posibilitățile și voința de interpretare a receptorilor”. Aici definește conceptul de politică, punctează rostul și sensurile cuvântului ca materie cu care lucrează scriitorul, atrage atenția și argumentează necesitatea practicării sociologiei literaturii. Într-un alt capitol, amplu și el, face apel la diverse Teorii sociologice asupra literaturii și artei (fixându-se asupra înțelegerii ideii de artist), rezumând și comentând intervențiile în domeniu ale unor teoreticieni (filosofi, sociologi) de notorietate din orizontul universal, ca Tomas Munro, pe concepțiile căruia își fixează compasul aprecierilor rolului și condiției criticului, ce trebuie să fie în măsură a judeca valoarea operei literare (fapt de reținut, pentru că Petre Anghel va urmări în exegeza sa, cu prioritate, implicarea criticilor în formarea și menținerea climatului de creație, conform, în prima perioadă postbelică la noi, a programului ideologic al clasei politice conducătoare); Edward O. Wilson (de la care preia ideea că scrisul este „o reprezentare ideografică a limbajului”, factor determinant al „originii artei la om”); Northrop Frye („critica arhetipală”); Hippolyte Taine (reținând din concepția acestuia că „artistului nu-i rămâne decât să fie cu ochii fixați asupra naturii pentru a o imita cât se poate de exact, întrucât arta nu ar fi decât o exactă și completă imitație”); Georg Lukács, esteticianul marxist, în demonstrațiile căruia se află „rădăcini ale realismului socialist”; R. M. Albérès (care pune accentul pe misiunea romanului în lumea modernă); Mihai Ralea (teoretician al spiritului național și al artei ca „instituție”) și, în fine, Edgar Papu, comparatistul asupra căruia se va opri și mai târziu, când va lua în dezbatere chestiunea protocronismului. Tot acest excurs teoretic, are calitatea unui preambul la care se va referi, chiar dacă nu într-o nominalizare referențială expresă, de fiecare dată, el reprezentând în fapt un sprijin și o placă turnantă, de bază, a judecăților de valoare.

    Cu al treilea capitol – Două decenii sub conducerea partidului biruitor – se intră propriu-zis, în desfășurarea evenimențială a istoriei literare. Interesant de observat este faptul că domnia sa nu practică o manieră discursivă academică, să zicem, demersul urmând traiectoria unui soi de relatare narativă, construcția având ceva din structura conflictuală a unui roman („o poveste tristă”, zice autorul), tonul fiind adesea evocator, dublând exegeza în sine, aceasta mereu polemică și dezvăluitoare de dedesubturi îndeobște puțin accesibile (cunoscute) publicului, eseistic, desigur analitic, emițând opinii critice incisive, pertinente totuși, menite a pune într-o mai dreaptă balanță interpretativă valori – opere și scriitori – care în epocă au beneficiat de o falsă aură sau dimpotrivă au fost pe nedrept minimalizate, marginalizate, chiar anulate: „Istoria literaturii române de sub ocupația comunistă instaurată în august 1944 este o poveste tristă. Poveste tristă fiindcă au curs lacrimi și, nu de puține ori, sânge. Poveste cu final fericit, ca mai toate poveștile, fiindcă au existat supraviețuitori, după regula eternă a basmelor: binele învinge răul. Și mai este și veselă povestea, fiindcă este scrisă de oameni inteligenți, iar inteligența luminează precum scânteia sărită din amnar în negura nopții. Este veselă și când e spusă de proști, aceștia stârnesc râsul fără efort. Când e scrisă de oameni inteligenți și fără caracter, povestea devine spectacol, iar zâmbetul ei se transformă în rânjet”. Generalitățile pe care le prezintă, privitoare la istoria și limba națională („Redusă la esență, harta României are conturul peștelui, aidoma semnului de recunoaștere a primilor creștini”, observație de luat în seamă întrucât linia religioasă a scrisului românesc va fi urmărită cu consecvență), la condiția și calitatea scrisului, a climatului general în care s-a mișcat scriitorul român ș.a.m.d., îl conduc pe Petre Anghel la concluzia că în toată această perioadă „creația beletristică a fost influențată de ideologie”, dar că „în ciuda realității opresive, au existat scriitori și curente care s-au dezvoltat în afara indicațiilor prețioase ale politrucilor”. Sunt cele două coordonate esențiale pe care se așează diagnoza ce o face. Punctând, evident schematic, „harta literaturii române la 1944”, cu virtuțile și neajunsurile ei, în esența lucrurilor („generația de după războiul din 1916-1918 a fost «generația reformatorilor»”), sensul de perspectivă pe care o oferă soluția instaurării unei noi puteri politice este perfect denunțată astfel: „Ocupantul sovietic avea să lovească după al Doilea Război Mondial în chiar temelia acestei puternice construcții filosofice și ideologice, care modificase radical viziunea asupra culturii și civilizației române”. Se referă astfel la începutul „demolării” literaturii române prin eliminarea din circuitul discuțiilor și a vieții însăși a tuturor scriitorilor și operelor care depuneau mărturie asupra scării valorilor ratificate într-o Românie modernă și europenizată: Este desființată Academia (iunie 1948), se publică liste cu scriitori și opere „suprimate” din biblioteci și din librării, numeroși intelectuali, ai elitei, sunt trimiși în închisoare și în locul lor apare o pleiadă de noi scriitori numiți de Petru Groza ca fiind „proletariatul muncii cerebrale”. Viața culturală/literară este organizară în instituții aservite ideologiei (sindicatul oamenilor de artă și a ziariștilor, USAZ, organizează presa în așa fel încât să fie „un uriaș organism pentru mobilizarea maselor largi populare”); în contextul politic general apar scriitori care s-au pus „la cheremul noului învingător”, apar proletcultiștii devotați, scriitorii care mai înainte avuseseră legături cu Moscova, alăturându-li-se oportuniștii (lista pe care o dă este partea lungă pentru a o reproduce, dar între „teoreticienii proletcultismului” se evidențiază cu prisosință: Silvian Iosifescu, Paul Cornea, Mihai Novicov, Sorin Toma, Ion Vitner, Nicolae Moraru, Paul Georgescu sau istoricul Mihail Roller, ideologul Leonte Răutu etc, cărora li se fac succinte, dar relevante fișe bio-bibliografice), lansându-se o „campanie de rusificare a culturii” prin apariția unor publicații ca Veac Nou (1944), Vestea Nouă (1946) ș.a., instituții ca „Institutul de studii româno-sovietic” (1947), „Institutul de limbă rusă Maxim Gorki” (1948) etc., țara însăși e condusă de „foști cominterniști” (Ana Pauker, / Vasile / Luca Laszlo, Valter Roman, Alexandru Bârlădeanu, Constantin Doncea, Leonte Tismăneanu, Gheorghe Stoica) alături de Gheorghe Gheorghiu-Dej (cazangiu-electrician), Emil Botnăraș (ofițer de carieră), I. Gh. Maurer (jurist) etc, etc. În literatură se impun scriitori profitori de ocazie (Petru Dumitriu, Maria Banuș, Nina Cassian, Marcel Breslașu), iar din generațiile mai tinere, „niște intruși în literatură”. Pe lângă aceștia există și „scriitori rămași în afara zidurilor închisorilor, dar care nu vor să se înregimenteze curentului proletcultist” (Pentru toate aceste categorii sunt date liste cu nume de scriitori care, fiecare în parte, își află caracterizări, dacă nu individuale, de grup, negreșit). Sunt urmărite, în derularea lor, etapele prin care trece scrisul românesc în toți acești ani. Generația '60 este caracterizată prin „întoarcerea artei la rosturile ei”, detaliind „cazul A. E. Baconky” și contextualizând discuțiile prilejuite de Conferința Scriitorilor din 1962 („dezghețul”), după ce Primul Congres al Scriitorilor, din 1956, fusese și el tribuna unor „nonconformiști”. Se stăruie asupra urmărilor din plan politic, după evenimentele din Ungaria anului 1956, menționându-se numeroase nume de tineri simpatizanți ai contrarevoluției, întemnițați. O secvență specială acordă istoricul literar momentului în care este readus în actualitate Titu Maiorescu, de către profesorul clujean Liviu Rusu, cu toate amendările făcute de către „echipa comisarilor ideologici”. După moartea lui Stalin se simte o relaxare în întregul lagăr socialist, la noi deopotrivă, și unul dintre cei care vor marca abandonarea limbajului lozincard („limbajul de lemn”) în ciuda faptului că „face poezie militantă”, este Nicolae Labiș, căruia Petru Anghel îi consacră spații largi de prezentare, subliniind faptul că versurile lui Labiș „sunt semne că sub cenușa pârjolului de stepă a proletcultismului mai mocneau, dacă nu jăraticul, cel puțin câțiva tăciuni, care puteau reaprinde focul culturii autentice”, fapt ce se va petrece în deceniul următor, când exegetul se oprește asupra cărților și autorilor care „salvează literatura într-un deceniu al deșertului cultural”. Cărțile excepții le numește în Primele iubiri de N. Labiș, Moromeții de Marin Preda, Groapa de Eugen Barbu și Bietul Ioanide, împreună cu Scrinul negru de G. Călinescu, ele făcând dovada că „în ciuda celor mai negre vremuri pentru creație, în vremuri de aspră secetă, pământul are forța de a împinge firul de iarbă să străbată la lumină prin betonul socialismului”.

    Într-un capitol aparte este urmărită, pe coordonatele ei esențiale, promoția '70 („o generație fără complexe”), caracterizând „noul climat politic” ce favorizează apariția lui Nichita Stănescu și a generației sale (cu susținerea criticilor congeneri: Matei Călinescu, Eugen Simion, Nicolae Manolescu, Laurențiu Ulici ș.a.) apoi ia la rând generația optzeciștilor („mai tineri, ascultători și iubitori de bășcălie”, „nu mai sunt constrânși de atotputernicia doctrinei ideologice, deși cenzura funcționează încă”), făcând un tur panoramic printre revistele de literatură, cenacluri, cercuri literare, dar și „cafenele” și „bodegi”.

    Aparte este tratată Insurecția națională și literatura protocronismului (amplul Capitol 6), cu polii discuțiilor la România literară și Luceafărul, dar analizând totul într-un larg orizont universal (este abordată, în pandant, problema sincronismului lovinescian), în orizont istoric și deopotrivă semnalează apariția „moderniștilor”, dar și a criticilor „pocăiți”: Ion Ianoși, Paul Cornea, Ov. S. Crohmălniceanu, Savin Bratu ș.a. „Ceea ce-i unea pe acești oameni – atrage atenția Petre Anghel – atât de diferiți din punctul de vedere al biografiei, al formației și al concepției despre literatură era ideea deschiderii spre lume și spre modernitate, ideea modernizării prin (re)racordarea la reperele europene și universale”. Și așa, mergând la pas pe firul „poveștii” istoriei literare postbelice, ajunge la momentul revoluționar '89 – Capitolul 7: Libertate te iubim, chiar dacă te siluim! (Un titlu pe măsura multor libertăți de exprimare, colorată, în notă pamfletară – ce nu-i e străină – de genul: „încet-încet, tovarășii se regrupează”, sau: „scheleticul cominternist M.R. Paraschivescu”, sau: „taraful de lăutari care au cântat regimul”, dar și: „toate bune și frumoase dar..” etc., etc.). În contextul frământărilor unui nou început, reperele de evoluție literară sunt altele, cum și grupările scriitoricești se reorganizează, se împart în „cei care susțineau fățiș ideologia comunistă și cei care, în diverse forme o respingeau”. Importanță primește Grupul de Dialog Social; Uniunea Scriitorilor își alege un nou comitet de conducere; se înființează „Societatea de mâine” (după denumirea revistei interbelice a lui Ion Clopoțel); apare revista Avanpost (în 1990) în jurul căreia se grupează scriitorii deschiși spre occident (impresia este că i se acordă acesteia o atenție exagerată); se reține Piața Universității, în mișcarea căreia scriitorii joacă un rol important; publicistica îi solicită pe mulți dintre scriitorii aliniați pe baricadele revoluției, care semnează în noile organe de presă: Dreptatea, Azi, Baricada, Adevărul, Dimineața, Expres, Memoria, dar și România Mare, Tricolorul, Cotidianul, Academia Cațavencu.

    Cu totul interesant se dovedește a fi capitolul intitulat Un vector al rezistenței: stilul. Perspectiva discuției este una de ansamblu, privind ființa literaturii române în modernitatea ei („stilul limbii române”), scriitorii autentici salvându-se de sub teroarea ideologicului printr-o bătălie statornică pentru „păstrarea purității limbii”. Este prilejul de a vorbi despre Tudor Arghezi, analizându-i opera în coordonatele ei religioase, asemenea despre poezia lui Vasile Voiculescu („ortodoxist”), despre Dimitrie Stelaru. Dar, exegeza noului limbaj poetic impus în literatura nouă, se revelează în comentariul analitic la poezia lui Nichita Stănescu („obsesia cuvintelor, a necuvintelor”). Urmează o suită de profiluri scriitoricești, toate înșirate în salba unei tradiții religioase: Mircea Ciobanu („un cunoscător profund al Bibliei”), Ileana Mălăncioiu („martiră modernă a cuvintelor”), Ioanid Romanescu („un mesager al cuvântului sfânt”), Ioan Alexandru („drumul parcurs de poet alături de Iov”), Eugenia Miulescu („trimiteri la vocabule biblice”), Dan Verona („profund religios”), Daniel Turcea („poezia se spiritualizează până a deveni mistică”), Florin Laiu („poemele sunt impregnate de lectura evangheliilor”), Mihai Ursachi, Nicolae Ionel, Nichita Danilov, Virgil Mazilescu, Alexandru Miran, Miron Georgescu ș.a., pe care îi consideră a fi contribuit la schimbarea la față a poeziei românești de azi. Un capitol aparte îi este consacrat operei lui Marin Preda, scriitorului însuși, apoi lui Mircea Eliade, gânditorilor Petre Țuțea, Constantin Noica, Mircea Zaciu ș.a. (Selecția mi se pare destul de părtinitoare și prea direcționată pe linie religioasă, căutând a recompensa omisiunile din Istoria lui N. Manolescu). Încărcate memorialistic (pagini frumos caligrafiate, de altfel) sunt evocările unora dintre aceștia, ceea ce face astfel a fi prea lax textul comentariului exegetic propriu-zis. Oricum, e un studiu ce-și găsește locul între cele mai importante retrospective de istorie literară scrise în ultimii ani la noi. Și este, netăgăduit, o pledoarie pătimașă în favoarea tăriei, vitalității și purității limbii române, care a reușit „să navigheze printre stâncile colțuroase ale cenzurii /…/ limba română, delicată ca o fecioară, puternică precum brațul haiducului, melodioasă ca o doină de jale, veche ca o monedă romană”.
 

 

 

Petre Anghel, Istoria politică a literaturii române postbelice
RAO, București, 2014, 448 p., ISBN 9786066096362
 

Sursa: Constantin Cubleşan, 2021